Administratief dossier

Vanaf je aanstelling houden we een administratief dossier bij. Dit administratief dossier bevat alle relevante info: je diploma‘s, je zendingen, de collegebesluiten van je aanstelling, attesten rond afwezigheden, je aanvragen voor verloven, TADD en vaste benoemingen.

Je kan steeds inzage vragen in jouw dossier.

Aanstelling

Bij het begin van je carrière wordt je administratief dossier in orde gemaakt. Chantal stuurt je een mail om enkele documenten op te vragen.

Bij de start op onze academie ontvang je een email met basisinfo over de academie met links naar het Schoolwerkplan. Een ideaal middel om op verkenning te gaan naar de afspraken, de visie, de didactische aanpak en pedagogische hulpmiddelen binnen de academie. Heb je vragen? Dan staan de mensen van het secretariaat, de aanvangsbegeleider, je collega’s en de directeur klaar om je vragen te beantwoorden.

Wanneer je je draai gevonden hebt in de academie gaan we in gesprek om je vragen te beantwoorden en je welbevinden te bespreken. We gebruiken dit moment ook om samen te reflecteren over je werk 

  • startmail met schoolinfo (wegwijsbegeleiding - mentor)
  • werkbegeleiding (hulplijnen, didactische werkprocessen)
  • leerbegeleiding (reflecteren over eigen werken en leereffect bij leerlingen)

Aanvangsbegeleiding

We ondersteunen alle leerkrachten, en in het bijzonder startende leerkrachten aan onze academie. Bij de aanstelling ontvangen nieuwe leerkrachten een mail met (links naar) alle relevante info, terug te vinden in het SWP op onze site. Naast de directeur volgt de aanvangsbegeleider Lies Geldhof dit mee op. 

We zien de aanvangsbegeleiding als een begeleiding van en voor heel het team. We splitsen de aanvangsbegeleiding op in verschillende groepen: 

 • Korte interims: Voor deze leerkrachten is een welkomstmail uitgewerkt met (linken naar) alle relevante info. Aanvangsbegeleider, secretariaat en directie staan klaar voor raad en daad.
 • Starters (1e jaar in de academie)
  • Mail met info (startmail met info en links)
  • Vakgroep+ met starters (vak- en domeinoverschrijdend):
   • APP
   • Functiebeschrijving
   • Leerplannen voorstellen/visie
   • Welbevinden
  • Deelname aan vak(groep)overleg
  • Klasbezoek in de loop van het schooljaar met terugkoppeling/coaching
  • Intenties voor volgend schooljaar via document (maart)
 • Doorstarters (2e jaar in de academie)
  • Vakgroep+ met doorstarters:
   • details van leerplannen, academieluiken en jaarplanning.
   • collegiale inspiratie
   • leerlingbegeleiding (oa zorg)
  • Deelname aan vak(groep)overleg:
   • uitwerken van academieluiken
  • Klasbezoek en terugkoppeling met oog op TADD/VB
  • Intenties voor volgend schooljaar via document (maart)
 • Verankerden (3e en 4e jaar in de academie):
  • Vakgroep+ met verankerden: (periode intenties)
   • Professionaliseren
   • Voeding voor gedifferentieerde/geïndividualiseerde aanpak
   • Collegiale inspiratie (focus op eigen vakgebied)
  • Deelname aan vak(groep)overleg:
   • Collegiale inspiratie (focus eigen vakgebied)
  • Intenties voor volgend schooljaar via document (maart)
 • Vaste waarden (5-10 jaar)
  • Vakgroep+ met verankerden: (periode intenties)
   • Collegiale inspiratie (richting eigen domein)
   • Professionaliseren
  • Deelname aan vak(groep)overleg:
   • Collegiale inspiratie (richting eigen vakgebied)
  • Klasbezoek
  • Intenties voor volgend schooljaar via document (maart)
 • Vaste waarden (10-25 jaar)
  • Vakgroep+ met verankerden: (periode intenties)
   • Collegiale inspiratie (domeinoverschrijdend)
   • Professionaliseren
  • Deelname aan vak(groep)overleg:
   • Collegiale inspiratie (domeinoverschrijdend)
  • Klasbezoek
  • Intenties voor volgend schooljaar via document (maart)
 • Vaste waarden (25+ jaar)
  • Vakgroep+ met verankerden: (periode intenties)
   • Collegiale inspiratie (hulp startende leerkracht)
   • Professionaliseren
  • Deelname aan vak(groep)overleg:
   • Collegiale inspiratie (hulp startende leerkracht)
  • Klasbezoek
  • Intenties voor volgend schooljaar via document (maart)

Statuten

Er zijn verschillende manieren om aangesteld te worden in de academie.

Allereerst zijn er de gesubsidieerde uren vanuit de Vlaamse Overheid. Deze uren worden toegekend op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van het voorafgaande schooljaar. (Vandaar dat de registratie van aanwezigheden een heel belangrijk onderdeel is van de taken van een leerkracht). De directeur is vrij een voorstel te doen voor het uurrooster. Dit gebeurt op basis van een aantal afwegingen met betrekking tot gemiddelde klasgroottes, specifieke focus etc. Deze uren zijn ook onderhevig aan een strenge regelgeving (bv voorrang, bekwaamheidsbewijzen).

Naast deze uren zijn er nog statuten van voordrachtgevers, KunstKuur en Leeractiviteiten op maat. Dit zijn tijdelijke uren of budgetten die de academie projectmatig kan inzetten.

Naast de gesubsidieerde uren zijn er ook gemeentelijke uren. Deze uren zijn voorzien om de groei van de vestigingsplaatsen te ondersteunen en de kwaliteit van de lessen te ondersteunen door de klasgroottes beheersbaar te houden.

Het urenpakket wordt voorgelegd aan het vakbondsoverleg.

Kalender en overleg

Er is een gedeelde kalender waar de leerkrachten alle grote activiteiten binnen de academie kunnen opvolgen. Deze activiteiten verschijnen in de nieuwsbrief, ze staan in de administratieve software en kunnen zelfs in je persoonlijke online agenda geïntegreerd worden.

 • Kalender LK
  • Algemene vergadering (2x per jaar)
  • Vakvergaderingen (2x per jaar)
   • We houden in november en december onze eerste reeks vakvergaderingen, in februari-maart-april de tweede . 
  • Pedagogische studiedag (2x per jaar)

Arbeidsreglement

De afspraken tussen de leerkracht en het schoolbestuur zijn opgenomen in het arbeidsreglement. Dit document wordt bij aanwerving digitaal doorgestuurd en gehandtekend voor ontvangst. Wijzigingen van dit document worden doorgegeven via de nieuwsbrief en geduid in de algemene vergaderingen. Het document is steeds terug te vinden bij de documenten in DKO3.

Academiereglement

De afspraken tussen de leerlingen en het schoolbestuur zijn opgenomen in het academiereglement. De goedkeuring van dit document is een inschrijvingsvoorwaarde voor de leerling. Als leerkracht is het ook heel belangrijk om de inhoud van dit document te kennen.

Het document staat op de website van de academie.

APP

De visie op onderwijs, de organisatie en integratie van de academie in de lokale context staat beschreven in het Artistiek Pedagogisch Project (afgekort als APP). Als leerkracht onderschrijf je de inhoud van dit document. Als leerling verklaar je de goedkeuring met deze visie en onze inschrijvingsvoorwaarde.

Het document staat op de website van de academie.

Professionaliseren

Het is heel belangrijk om als leerkracht steeds te evolueren, nieuwe kennis op te doen en deze kennis te delen. Het academieteam is een professioneel lerende gemeenschap. Dit professionaliseren gebeurt op verschillende plaatsen en momenten. Je kan steeds nascholing aanvragen via de website. Via een evaluatie geef je ook door aan je collega’s welke expertise je opgebouwd hebt. Ook vanuit de academie wordt je relevante info doorgestuurd. Zo is er de didatip in de nieuwsbrief die ook relevante nascholingen bevat.

Het professionaliseringsplan lees je hier.

Opleidingen aanvragen kan je hier.

De evaluatie na de opleiding doe je hier.

Het melden van een opleidingsnood kan je hier doen.

En het melden van een relevante opleiding doe je hier.

Collegiale Inspiratie

Van elkaar kan je veel leren. Wil je graag eens bij een (vak-)collega op bezoek, dan kan dit in onderling overleg gedaan worden. Ook samen lesgeven (co-teaching) is een mooie vorm om van elkaar te leren (bijvoorbeeld een workshop die je samen geeft ). 

Visie op Collegiale Inspiratie.

Kijkwijzer Collegiale Inspiratie.

Wil je buiten de academie gaan? https://collegialevisitatie.be/

Coachingscyclus

Het is van groot belang om in een organisatie veel en goed te communiceren over de vele facetten van je taak als leerkracht. Door de kleinschaligheid van onze academie zijn er veel momenten om informeel van gedachten te wisselen. Deze informele sfeer is van groot belang om samen in open gesprekken over de werking van jou binnen de school te kunnen reflecteren.

Naast dit informele, is er ook een formele structuur om over jouw professionele handelingen in gesprek te gaan: de coachingscyclus. Met duidelijke afspraken in je functiebeschrijving als basis, wisselen we via functioneringsgesprekken van gedachten over de verschillende onderdelen van je taak in de academie. Deze cyclus wordt afgesloten met een formeel evaluatiegesprek. De nadruk bij deze gesprekken ligt op het begeleidingen en uitspreken van wederzijdse verwachtingen.

De directeur of de beleidsondersteuner kunnen ook steeds op klasbezoek komen. Dit wordt tijdig aangekondigd. Je hoeft voor dit bezoek geen speciale zaken voor te bereiden.

Lestijden

In de organisatie van de school, gaan we uit van wekelijkse lestijden.

 • De lestijden voor klassikale vakken worden in de aanloop van het schooljaar opgemaakt door de directeur. 
 • Het lesrooster van de individuele vakken wordt door de leerkrachten opgesteld, rekening houdend met lokalen en leerlingen. Dit gebeurt onder supervisie van de directeur, die deze regelingen kan volgen via de administratieve software.

Sommige lessen wijken af van de wekelijkse lestijd. 

 • Soms worden lessen geclusterd:
  • Om langer te kunnen werken (bv studioblokken bij radio maken)
  • Om leerlingen lesvrij te geven tijdens de examen-periodes in het leerplicht of hoger onderwijs.
  • Om naar een voorstelling te gaan.
 • Soms worden lessen verplaatst:
  • Om te kunnen repeteren met één van onze pianobegeleiders.
  • Voor een artistieke prestatie van de leerkracht (zie lesverplaatsingen).

Alle afwijkingen worden door de leerkracht zelf helder en tijdig gecommuniceerd; naar de leerling, de ouders én naar het academiesecretariaat.

Welzijn

Ook het welzijn van de leerkracht als personeelslid is belangrijk. Bij problemen rond dit thema (bv geweld, pesterijen of ongewenst - sexueel - gedrag), kan er contact opgenomen worden met de preventieadviseur psychosociale aspecten van Securex: 0800 100 59.

Een gezonde geest in een gezond lichaam (Griepvaccin )

Elk jaar kan je je door de gemeente laten vaccineren tegen de griep. Kan je op het moment van de vaccinatie niet tot in Lede komen, dan kan je het vaccin ophalen om zelf door je dokter te laten zetten. 

Let op! Dit zijn dure vaccins. Indien je je opgeeft is het echt wel de bedoeling dat je het vaccin gebruikt! 

Geef begin september door of je een vaccin wil via kristien.vandamme@lede.be 

TABD - TADD - benoeming - TBSOB

Als startende leerkracht in onze academie word je aangesteld voor een bepaalde periode: de tijd van een interim of tot het einde van het schooljaar. Tot januari kan je in tijdelijke uren vervangen worden door een personeelslid van een andere academie die gereaffecteerd wordt.

Wanneer je voldoende anciënniteit hebt opgebouwd in je vak, kan je een aanstelling van doorlopende duur krijgen. Dit kan je krijgen voor jouw vak, en afhankelijk van je diploma, mogelijks ook voor andere vakken.

Wanneer je voor doorlopende duur in vacante uren bent aangesteld, kan je hierin benoemd worden. Deze vacante uren zijn uren waarin geen andere titularis benoemd is (bv iemand die een verlofstelsel neemt).

Ben je vast benoemd, maar zijn er geen uren meer voor jouw vak (bv te weinig leerlingen), dan worden je uren ter beschikking gesteld. De reaffectatiecommissie zal tussen november en januari van een schooljaar een uitspraak doen in welke academie je de uren moet presteren.

CUMUL 

De rechtspositieregeling van het onderwijs zit vol met regeltjes. Eén van die regeltjes is de cumulatieregeling. Kom je in totaal aan een urenpakket van meer dan 20 officiële uren over je academies heen, dan is het interessant om je pakket door te geven met de correcte breuk (20e of 22e). Wij hebben geen zicht op de officiële uren die je presteert in andere academies. Eind september wordt het urenpakket in academies pas definitief. 

Cumul met uren buiten het officiële onderwijs is steeds mogelijk zolang dit je opdracht niet hindert. 

Het opnemen van een politiek mandaat binnen de gemeente in combinatie met het lesgeven in de gemeente is niet mogelijk.

Het je vragen of wensen over je aanstelling, neem gerust contact op met het secretariaat of spreek de directie aan! 

Betaling september 

Omdat je opdracht in de loop van september nog kan wijzigen, sturen we het departement een voorlopige opdracht door. We proberen in de mate van het mogelijk er alles aan te doen dat iedereen eind september een loon ontvangt. 

Vakantiegeld - loonfiche - werkstation

Eind mei mei ontvang je gebruikelijk je vakantiegeld. Mid december krijgt je een eindejaarspremie

Je loonfiche voor je belastingaangifte vind je terug op ‘mijn onderwijs’. 

Op je loonfiche staat ook je werkstation vermeld. De werkstations van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming hebben verschillende taken:

 • zorgen voor de berekening en de uitbetaling van de lonen van het onderwijspersoneel.
 • bijhouden van fiscale gegevens en gegevens over de volledige loopbaan van de personeelsleden uit het onderwijs.

Vragen bij je verloning en uitbetaling? Neem eerst contact met je schoolsecretariaat. Geraak je er niet uit? Neem dan contact met het werkstation.

Verlofstelsels

Binnen het onderwijs zijn er verschillende mogelijkheden om je loopbaan tijdelijk op pauze te zetten. Meer informatie kan je terugvinden op de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verloven-en-afwezigheden

Pensionering

De regelgeving rond pensionering in het onderwijs is zeer complex. De eerste info vind je via http://www.mypension.be. Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij de diensten van PDOS.