Decreet en organisatiebesluit

De regelgeving van het deeltijds kunstonderwijs is uitgeschreven in een niveaudecreet aangevuld met een besluit van de Vlaamse Regering.

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs

APP

De visie op onderwijs, de organisatie en integratie van de academie in de lokale context staat beschreven in het Artistiek Pedagogisch Project (afgekort als APP). Als leerkracht onderschrijf je de inhoud van dit document. Als leerling verklaar je de goedkeuring met deze visie en onze inschrijvingsvoorwaarde.

Het document staat op de website van de academie.

Evaluatiereglement

Dit reglement bevat de afspraken rond de beoordeling van de leerwinst van de leerling-kunstenaar in het kader van het kunnen overgaan naar een volgend leerjaar en het ontvangen van leerbewijzen op het einde van een graad.

Arbeidsreglement

Dit document beschrijft de afspraken tussen personeel en schoolbestuur.

De regelgeving voor personeel vind je terug in het Vlaams decreet rechtspositie

Professionaliseringsplan

Dit document beschrijft de afspraken tussen personeel en schoolbestuur wat betreft expertisedeling en nascholing.

Je kan het professionaliseringsplan hier nalezen.

motivatie motivatie motivatie motivatie motivatie

Leerplan/Academieluik/Jaarplan

Onze academie maakt gebruik van de raamleerplannen DKO, terug te vinden op https://raamleerplandko.wordpress.com/

We kozen voor dit leerplan omdat dit leerplan over de domeinen heen eenzelfde taal gebruikt voor de artistieke competenties. Een taal die onze artiest-leerkrachten begrijpen en doelen die ze kunnen omzetten in de onderwijspraktijk.

De koppeling tussen het leerplan en de lespraktijk wordt uitgeschreven in het academieluik op niveau van het (de) vak(groep)

De leerkracht zet de onderwijsdoelen uit het leerplan om in lespraktijk in een jaarplan. Dit document beschrijft de evolutie van de leerling/klasgroep tot aan de eerstvolgende cesuur. De leerkracht kiest hiervoor vrij de vorm.

motivatie

Academiereglement

Dit document beschrijft de afspraken tussen de leerling en het schoolbestuur.

Beeldmateriaal & privacy

Dit document beschrijft hoe de academie omgaat met persoonsgegevens en fotomateriaal.

Inschrijvingsgelden (retributiereglement)

Dit document bevat de afspraken rond de gevraagde inschrijvingsgelden.

Verhuur van muziekinstrumenten

Dit document bevat de afspraken rond het gebruiken en huren van instrumenten in onze academie.

Leren in de alternatieve context

De alternatieve leercontext is een vorm van opleiding complementair aan de leeractiviteiten van de academie. Dit is mogelijk in een reële arbeidscontext bij een werkgever, waarbij de leerling onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemers effectieve arbeid verricht, of in de context van een socio-culturele vereniging, waarbij de leerling deelneemt aan de werking van die vereniging, met de bedoeling bepaalde competenties te verwerven.

De vereniging dient te voldoen aan de vereisten opgenomen in een toetsingsdocument goedgekeurd door de Vlaamse inspectie.

Indien je als leerling gebruik wil maken van deze alternatieve leercontext, die je dit aan te vragen bij de directie vóór 20 september

Verzekeringen/diefstal

In het dagelijkse leven in de academie kunnen de volgende risico-situaties zich voordoen:

 • arbeidsongevallen;
 • schade veroorzaakt door leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers, schoolbestuur (bv. tekortkoming in toezicht met materiële schade of lichamelijk letsel tot gevolg);
 • geschillen wegens onterecht wegsturen van leerlingen;
 • geschillen met personeelsleden wegens fouten in de aanstellings- of benoemingsprocedures, mutaties, reaffectaties... ;
 • geschillen wegens niet aanvragen van subsidies;
 • contractuele geschillen met leveranciers, onderhoudsfirma‘s e.d.;
 • geschillen in het kader van het preventie- en welzijnsbeleid;
 • invloed van nieuwe structuren, samenwerkingsvormen en fusies op het aansprakelijkheidsrisico;

Om de eventuele nadelige (financiële) gevolgen van dergelijke risico‘s op te vangen, is het aangewezen een goede verzekeringspolis af te sluiten.

Sinds 1 september 2011 is het schoolbestuur verplicht om voor zijn gesubsidieerde personeelsleden in het kader van de uitoefening van hun opdracht volgende polissen af te sluiten:

 • burgerlijke aansprakelijkheid;
 • rechtsbijstand.

Indien het schoolbestuur deze verplichting niet nakomt, zal het de kosten ten laste moeten nemen die het personeelslid door het ontbreken van de verzekering zelf zal moeten dragen.

Verder moeten deze polissen vlot raadpleegbaar zijn voor de personeelsleden.

Bovendien zal het schoolbestuur, indien de verplichte verzekeringen niet zouden volstaan, moeten instaan voor de juridische bijstand wanneer een personeelslid ten laste van een derde (niet het schoolbestuur of een van haar leden) schadevergoeding wenst te bekomen voor opgelopen fysieke of materiële, of de daaruit voortvloeiende morele schade, opgelopen in of ten gevolge van de uitoefening van het ambt. Uiteraard kan het schoolbestuur zich tegen dit risico verzekeren .

De volgende polissen zijn eveneens wettelijk verplicht:

 • burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers (sinds 1 januari 2007);
 • burgerlijke aansprakelijkheid auto (‘autoverzekering‘);
 • objectieve burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand en/of ontploffing.

De volgende polissen zijn onontbeerlijk of verdienen op zijn minst aanbeveling:

 • burgerlijke aansprakelijkheid ‘schoolleven‘ (voor andere verzekerden dan de gesubsidieerde personeelsleden);
 • rechtsbijstand ‘schoolleven‘ (voor andere verzekerden dan de gesubsidieerde personeelsleden);
 • rechtsbijstand specifieke gevallen (voor andere verzekerden dan de gesubsidieerde personeelsleden);
 • burgerlijke aansprakelijkheid uitbating;
 • lichamelijke ongevallen verzekering schoolongevallen;
 • lichamelijke ongevallenverzekering voor vrijwilligers;
 • eigen schadeverzekering omnium opdrachten;
 • eigen schadeverzekering patrimonium academie (‘brandverzekering‘).

Een goede polis bevat een zo ruim mogelijke definitie van wie en wat verzekerd is en biedt een voldoende dekking, rekening houdend met een aantal courante beperkingen (bv. franchise en plafond).

Voor lichamelijke ongevallen geldt een bijzondere regeling die erop neerkomt dat lichamelijke ongevallen van personeelsleden moeten worden vergoed. Voor de onderwijspersoneelsleden die hun salaris rechtstreeks ontvangen van het ministerie van Onderwijs en Vorming, rust deze verplichting op het ministerie van Onderwijs en Vorming. Voor de niet-gesubsidieerde onderwijspersoneelsleden die onder de gemeentelijke rechtspositieregeling ressorteren (zowel statutair als contractueel), rust de verplichting op het gemeentebestuur. Let wel: er geldt een wettelijke vergoedingsplicht, geen verzekeringsplicht (in tegenstelling tot het stelsel voor werknemers in de privésector).